• Zúčastňujeme sa súťaží

     1. Rastliny a zvieratá našich lesov
     2. Matematická olympiáda
     3. Chemická olympiáda
     4. Biologická olympiáda
     5. Olympiáda v slovenskom jazyku
     6. Geografická olympiáda
     7. Olympiáda v anglickom jazyku
     8. Rozprávkové vretienko
     9. Šaliansky Maťko
     10. Európa v škole
     11. Výtvarné súťaže
     12. Slávik Slovenska
     13. Športové súťaže: futbal, volejbal, atletika, stolný tenis, šach, prehadzovaná, basketbal, gymnastika...
     14. Historia magistra vitae
     15. Malá olympiáda v anglickom jazyku - pre žiakov I. stupňa
     16. Báseň 20.....
     17. Hviezdoslavov Kubín
     18. Pertžalské súzvuky Ferka Urbánka
     19. Dúha
     20. Basic
     21. Dejepisná olympiáda
     22. Biblická olympiáda
     23. Rétorika - Štúrov Zvolen
     24. iBobor - informatika
     25. Novodobo so Shakespearom
     26. Original english prose and poetry
     27. MAKS - matematická súťaž
     28. Sudoku
     29. Pikopretek - branno-matematická súťaž