• Školský klub detí

     je súčasťou školy ktorá zabezpečuje pre deti ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.
     Činnosť ŠKD prebieha v kmeňových triedach, v herni ŠKD a v areáli školy pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek.
     V ŠKD si deti rozvíjajú vedomosti, zručnosti a postoje získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole s rešpektovaním ich záujmov a potrieb.
     Účelne využívajú voľný čas, relaxujú po vyučovaní, formou didaktických hier si upevňujú svoje vedomosti.

     Výchovno-vzdelávacia  činnosť sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

     -         vzdelávacia

     -         spoločensko-vedná

     -         pracovno-technická

     -         prírodovedno-enviromentálna

     -         esteticko-výchovná /výtvarná, hudobná, literárno-dramatická/

     -         telovýchovná, zdravotná a športová

     Výchovná činnosť sa uskutočňuje v  oddeleniach ŠKD. Počet oddelení sa odvíja od počtu detí prihlásených do ŠKD.

     Prevádzka ŠKD prebieha v čase od 6.30 do 17.30

      

     Personálne obsadenie oddelení                            e-mail            

     1. oddelenie: Nadežda Rýzková                                    ryzkova@zslachova.sk

     2. oddelenie: Slavomíra Klincová                                 klincova@zslachova.sk

     3. oddelenie: Vlasta Vrančíková                                   vrancikova@zslachova.sk

     4. oddelenie: Ľudmila Chudá, Mgr.                             chuda@zslachova.sk

     5. oddelenie: Gabriela Mráziková, Mgr.                     mrazikova@zslachova.sk

     6. oddelenie: Margita Petrovičová                               petrovicova@zslachova.sk

     7. oddelenie: Dajana Mauritzová                                 mauritzova@zslachova.sk


      Vychovávteľky je možné kontaktovať aj prostredníctvom:

     • EduPage/Správy
     • tel.č.ŠKD: 0947 487 823
      
      
      
      
      
      
      
      
     ŠKD v školskom roku 2020/2021 - mimoriadny režim
     v čase platnosti opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia Covid19

      

     Prevádzka ŠKD: od 7.00 do 17.00

     ·         Ranný klub ŠKD  - deti sa zdržujú vo svojich triedach (triedy sa nespájajú)

     7.00 - 7. 45     príchod detí do ŠKD (ranná služba)

     7.45 – 8.00     príprava na vyučovanie

     ·         Po vyučovaní prebieha výchovná činnosť v 7. oddeleniach. Zaradenie žiakov do oddelení sa nemení. 

      

     Režim po vyučovaní v oddeleniach ŠKD :

     1., Príchod detí do ŠKD : podľa rozvrhu jednotlivých tried

     2., Príprava na obed, obed : 11.35 - 13.45 (podľa rozvrhu hodín)

     3., Oddychová činnosť : 11.35 - 14.00

     Oddychové činnosti sú pokojné, pohybovo a psychicky nenáročné. Uskutočňujú sa po vyučovaní, resp. za obedom. Pri výbere formy a konkrétneho obsahu činnosti vychovávateľka prihliada na stupeň únavy väčšiny detí, na ich želania a priestorové možnosti.

     4., Tématická oblasť výchovy : 14.00 - 14.40

     Jednotlivé oblasti pomáhajú uspokojovať potreby a rozvíjať záujmy detí. Patria medzi najdôležitejšiu súčasť obsahu výchovy detí mimo vyučovania. Táto činnosť vedie deti k novému poznaniu, napomáha formovať vzťah detí k učeniu a k škole, je prostriedkom sebarealizácie detí a nepriamo ovplyvňuje i vzťah k budúcemu povolaniu.

     4., Rekreačná činnosť: 14.45 - 17.00

     Sú plánované tak, aby sa umožnilo deťom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a tak prispieť k ich zdravému telesnému vývinu. Prevládajú tu kolektívne hry - hry s pravidlami, športové a pohybové hry, súťaže v rôznych športových, ale aj netradičných disciplínach.

     ·         Odchody detí:

     -        rodič/zákonný zástupca vyberie čas odchodu dieťaťa písomnou formou v Prihláške do ŠKD/Prehlásení o odchode dieťaťa (v prípade mimoriadnej zmeny času odchodu dieťaťa z ŠKD, požiada o jeho vydanie v inom čase - písomne: cez Edupage/rodičovské konto, prípadne písomne: cez tzv.“Zrkadielko“.

              

     ·         Vydávacie časy: deti privedie do priestoru pred hlavným vchodom  školy službukonajúci pedagóg a odovzdá rodičom (prípadne osobe ktorú označil rodič v písomnom prehlásení)

      

     1.      o 13.00

     2.      o 14.00

      

     3.       hlavný vydávací čas (po skončení hlavnej výchovnej činnosti) – v polhodinových intervaloch

      o 15.30  

      o 16.00

      o 16.30

      o 17.00