• Situácie/FAQ

    • Moje dieťa sa zúčastní školy v prírode napr. od 20 5. do 24.5.2019:

     1.Prihláste sa na Edupage (www.zslachova.sk)alebo do aplikácie Edupage.

     2. Prejdite na jedálny lístok na deň 20.5.2019.

     3. Kliknutím postupne odhláste stravu na 20.5. až 24.5.2019 t.j. na päť dní. Môžete odhlasovať aj vtedy, keď nie je jedálny lístok vyplnený!

     4. Ak ste ešte neuhradili stravné za mesiac máj, suma za 5 odhlásených obedov sa Vám odpočíta z platby za mesiac máj. Následne vykonajte platbu.

     5. Ak ste stravné za mesiac máj už zaplatili a odhlásenie ste urobili po zaplatení, stravné za 5 obedov sa Vám odpočíta z platby na mesiac jún. 

     Moje dieťa nebude v škole 22. mája.

     1.Prihláste sa na Edupage alebo do aplikácie Edupage.

     2. Prejdite na jedálny lístok na deň 22. 5.2019.

     3. Kliknutím odhláste stravu na 22.5. Túto odhlášku môžete zrealizovať najneskôr do 21.5.2019 do 14:00

     4. Ak nestihnete zrealizovať odhlásenie zo stravy do 21.5. do 14:00 h, obed je objednaný. Môžete si ho prísť vyzdvihnúť do školskej jedálne s čipom dieťaťa od 14:00 do 14:15 h 11: 30 do 11:45 h do vlasných nádob, do ktorých si obed preložíte z tanierov. Hygienické normy a predpisy zakazujú personálu v školskej kuchyni vydávať stravu priamo do nádob stravníkov.

     5. Suma za odhlásený obed sa Vám automaticky odpočíta z platby za mesiac jún len v prípade, že ste platbu na jún nerealizovali 20.5. a skôr.

     Čo sa stane, ak vznikne preplatok za stravu ku dňu 30.6. ?

     1. Preplatok sa prevedie do budúceho školského roka alebo Vám ho vrátime na Váš bankový účet, ktorého IBAN si nastavíte v sekcii platby na EDUPAGE. Závisí od Vášho rozhodnutia.

     Čo sa stane, ak bude vyhlásené riaditeľské voľno ?

     1. Od 1. 5. do 30.6.2019 rodič odhlási na tento deň obed, alebo dieťa príde do školy v čase výdaja obeda, odoberie a skonzumuje ho.

     2. Od 1. 9. 2019 v čase riaditeľského voľna nemá dieťa nárok na štátnu dotáciu. V prípade, že školská kuchyňa varí (lebo napr. 1. stupeň riaditeľské voľno nemá), žiak 2. stupňa, ktorý si neodhlási obed ho bude môcť prísť skonzumovať, no bude ho musieť zaplatiť v plnom rozsahu.

     Môžem odhlasovať stravu aj viac dní či týždňov dopredu ?

     1. Áno. Nájdete si príslušný deň/dni v jedálnom lístku a odhlásite sa. 

     Bude škola odhlasovať deti hromadne v prípade výletov, škôl v prírode, exkurzií, lyžiarskych kurzov a podobne ?

     1. Nie. Menežovanie prihlasovania a odhlasovania obedov je plnou a nedeliteľnou zodpovednosťou zákonného zástupcu dieťaťa.

     Bude od 1.9. 2019 stačiť, ak dieťa bude zaregistrované v dochádzkovom systéme, ale nebude v ten deň ani na jednej vyučovacej hodine a napriek tomu dostane dotovaný obed ?

     1. Nie, nebude. Dieťa sa musí zúčastniť výuky v ten deň aspoň na jednej hodine. Túto skutočnosť overí triedny učiteľ cez elektronickú triednu knihu. V tomto prípade je povinnosť zaplatiť plné stravné.

     Bude sa možné odhlásiť zo stravy aj po stanovenom termíne ?

     1. Nie. Systém je nastavený tak, že danú operáciu nebudete môcť zrealizovať. Nebude to možné ani telefonicky. 

     12.4.2019 som dostal predpis na platbu za stravu na mesiac máj. Mám zaplatiť túto sumu aj keď viem, že moje dieťa pôjde v máji do školy v prírode?

     1. Nie nemusíte. Odhláste Vaše dieťa na dni strávené v škole v prírode a následne zaplaťte sumu zníženú o počet odhlásených dní/x stravné. Systém sumu vypočíta okamžite alebo čo sa týka aplikácie do niekoľkých sekúnd automaticky. Systém totiž pri tlači platobného predpisu nemôže predpokladať Vaše nasledujúce odhlášky.

     Budem platiť poštovou poukážkou. Ako mám postupovať?

     1. Túto skutočnosť ohláste v školskej jedálni. Každý mesiac dostanete papierový platobný predpis, vypíšete poukážku a uhradite ju na pošte. POZOR: Slovenská pošta prevedie platbu na náš účet cca o 3 dni. Preto uhrádzajte stravné v dostatočnom predstihu cca 5 dní pred koncom mesiaca. Tento spôsob platby nie je flexibilný k preplatkom za stravu, preto sa preplatky budú zohľadňovať s oneskorením 1 prípadne 2 mesiacov. Odporúčame doručiť ústrižok poukážky do školskej jedálne tak ako doteraz. urýchli to proces identifikácie platby.

     POZOR: od 1.5. 2019 nebude možné ráno zaplatiť poukážku na pošte, pred 8:00 ju priniesť do školskej jedálne a na ten istý deň prihlásiť dieťa na stravu !

      

     Zaplatil som zálohový predpis a v EDUPAGE aj v aplikácii je platba stále označená, ako neuhradená. Čo mám robiť?

     1. Ak ste platili službou VIAMO, k takejto situácii by nemalo dôjsť. Vaša platba je okamžite spárovaná s našim systémom.

     2. Ak ste platbu realizovali internet bankingom alebo poštovou poukážkou je možné, že Vám systém bude hlásiť neuhradené stravné. Je to spôsobené tým, že vedúca jedálne musí stiahnuť platby, ktoré boli zaúčtované v našom stravovacom bankovom účte a spárovať ich podľa variabilného symbolu platiteľa so stravníkom. Táto operácia neprebieha automaticky a vedúca jedálne ju nevykonáva denne. Po dátume splatnosti (po 26. dni v mesiaci) už bude platba evidovaná ako uhradená, ak ste ju skutočne do tohoto termínu uhradili.

     3. Zadali ste nesprávny variabilný symbol a platba nebola stravovacím systémom identifikovaná a spárovaná so stravníkom.

     Kde nájdem aktuálnu výšku stravného, ktoré mám uhradiť ?

     1. Prihláste sa na Edupage alebo do aplikácie EDUPAGE. Tam uvidíte online aktuálnu sumu, ktorú musíte uhradiť za stravu na budúci mesiac.

     2. Papierový predpis je aktuálny len v deň jeho vystavenia. Ak ho vystavíme napr 20 teho v mesiaci, neprejavia sa na ňom odhlášky po 20 dni v mesiaci do konca mesiaca. 

     3. Najvýhodnejšie je orientovať sa v platbách tak, ako je to uvedené v bode 1.

     Ako získam aplikáciu Edupage?

     1. Túto aplikáciu nájdete v obchode aplikácií. Je bezplatná. Potom, ako si ju stiahnete, sa do nej prihlásite prihlasovacími údajmi či už žiackymi alebo rodičovskými. Tým získate kompletný prístup.

     Stačí poslať platbu cez internet banking posledný deň v mesiaci ?

     1. Nie, nestačí. Treba počítať s tým, že prevod medzi bankami môže trvať jeden alebo aj viac dní. Treba si dať pozor aj na dni pracovného pokoja. ( 1. máj, ...) Ak nie ste prihlásení na stravu do predchádzajúceho dňa do 8:00, prvý deň v mesiaci nebudete mať objednanú stravu.

     Moje dieťa si zabudlo alebo stratilo čipový prívesok, stravu má objednanú. dostane v ten deň obed ?

     1. Ak má stravu objednanú, pracovníčka jedálne to preverí v systéme, dieťa sa zapíše do zošita pri výdajnom okienku a následne odoberie obed. V systéme sa manuálne označí, že dieťa obed odobralo.

     2. V tejto súvislosti apelujeme na rodičov detí, aby kontrolovali svoje dieťa, či má skutočne ráno pri odchode do školy svoj čipový prívesok. Ďakujeme za spoluprácu !

     Nestihli sme odhlásiť obed v stanovenom termíne. Môžeme si ho vyzdvihnúť ?

     1. Áno. Denne v čase od 11:30 do 11:45 h pred výdajom stravy. Obed odoberiete tak, že sa prihlásite čipovým príveskom Vášho dieťaťa, následne dostanete obed a na určenom mieste si ho prložíte do Vami prinesených nádob.

     Nemôže kuchárka naložiť obed priamo do prinesených nádob ?

     Nie. Nedovoľujú to hygienické predpisy.

     Prečo musím stravu odobrať jen v čase od 11:30 do 11:45 ?

     Dôvodom je to, že počas výdaja stravy sa z hygienických dôvodov nemôžu v jedálni pohybovať cudzie osoby.

     Chcem, aby sa moje dieťa stravovalo, hoci sa doteraz v školskej jedálni nestravovalo. ako mám postupovať ?

     1. rodič musí vopred nahlásiť vedúcej jedálne že chce dieťa prihlásiť na stavu (vypíše zápisný lístok). Tá ho následne zadá do systému, rodič uhradí stravné a dieť môže odoberať stravu.