• Pre zákonných zástupcov

    • Vážení rodičia !

      

     Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil, prečo Vás žiadame o súhlas so spracovaním osobných údajov nad rámec príslušnej legislatívy:

      

     1.K bodu 1. Dôvod je ten, že deti sa zúčastňujú súťaží, výletov, exkurzií, projektov, ktoré sa konajú na našej škole, z ktorých by sme Vám radi priniesli obrazové správy. V prípade, že rodič nesúhlasí s vytvorením a zverejnením obrazového alebo zvukového záznamu, nemôžeme uverejniť fotografie na našom webe. (a ani ich vytvoriť).

     2. V prípade nesúhlasu s bodom 2. nebude možné, aby sa dieťa zúčastnilo výletu, exkurzie, lyžiarskeho kurzu alebo školy v prírode, ktoré organizuje škola prostredníctom cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie.

     3. V prípade nesúhlasu s bodom 3., nebude dieťa poistené pre prípad úrazu alebo straty osobných vecí počas vyučovania. To sa týka aj mimoškolských akcií ako súťaže, výlety, ly v prírode, lyžiarske kurzy a iné. Úrazové poistenia uhrádza škola, rodičovi tým nevznikajú žiadne náklady. K takémuto poisteniu pristupujeme z dôvodu nedostatku financíí v rozpočte školy v prípade finančnej náhrady za úraz.

     4. V prípade nesúhlasu s bodom 4. nebudeme môcť poskytnúť osobné údaje rýchlej zdravotnej službe alebo ambulantnému lekárovi, ak si to bude vyžadovať situácia. 

     Rešpektujem Vaše právo rozhodovať o tom, ako budú spracovávané osobné údaje Vášho dieťaťa aj to, komu osobné údaje naša organizáci poskytuje. Ubezpečujem Vás, že sme vždy postupovali aj budeme postupovať v súlade s platnou legislatívou SR. 

     Zároveň Vás prosím, aby ste rozumne uvážili, čo je pre Vaše dieťa dôležité v súvislosti s jeho školskou dochádzkou.

     Suhlas_zakonny__zastupca.pdf

     Ďakujem Vám za pochopenie !

      

     Martin Capek, riaditeľ