• Informácie pre rodičov

    •  

     V školskom obvode Základnej školy so sídlom na Lachovej ulici sú tieto ulice:

     Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov - nepárne čísla, Haanova 1,3,11,13,15,17,19,21,31,33,35,37,39,41,14,14A, Lužná,Šustekova2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,45,47,49,51

     Do našej školy môžete prihlásiť dieťa aj vtedy, ak je Vaše trvalé bydlisko mimo školského obvodu našej školy ! V prípade, že počet zapísaných detí presiahne kapacitné možnosti školy, budú pri prijatí zo zákona uprednostnené deti zo školského obvodu ZŠ Lachova.

      

     Profil školy:
     Jedným z hlavných projektov školy je projekt ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE, ktorý realizujeme  v spolupráci s Národným centrom podpory zdravia od roku 1997.
     V roku 2002 sme ako jedna z prvých škôl uspeli v projekte INFOVEK. Získali sme vybavenie multimediálnej učebne. Medzičasom sme vybudovali aj druhú počítačovú učebňu.

     Ďalší projekt, v ktorom sme úspešní je projekt na revitalizáciu školskej knižnice. Za získané prostriedky sme doplnili knižničný fond a knižnicu sme vybavili multimediálnou technikou.

     V roku 2009 sme v spolupráci s občianskym združením LINGUA uspeli v projekte Čitateľský kolotoč, ktorým sme získali finančné prostreidky na nákup kníh. (1400 €)

     V rámci projektu Zdravé telo bez drog sme získali finančné prostriedky na zariadenie posilňovne.

     EXKURZIE NA DIALKU - prenos obrazu a zvuku prostredníctvom intrenetu. Škola získala z grantu Otvorená škola výpočtovú techniku, videokameru a digitálny fotoaparát.

     Každoročne organizujeme študijný pobyt našich žiakov vo Veľkej Británii.


     V roku 2009 sme vybudovali multimediálnu učebňu anglického jazyka s najmodernejšou audio, video a didaktickou technikou: LCD panel, Interaktívna tabuľa, kopírovací prístroj, DVD a CD prehrávač a výučbový software. Finančné prostriedky pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu.

     V súčasnosti, využívame pri vyučovacom procese dve počítačové učebne, štyri interaktívne tabule, multimediálnu učebňu anglického jazyka. 

     V roku 2012 došlo k výmene všetkých svietidiel za nové, výkonnejšie, úspornejšie a zodpovedajúce prísnym hygienickým normám.

     V školskom roku 2014/15 sme s finančnou podporou rodičov vymenili všetky počítače a minitory v pôvodne prvej počítačovej miestnosti.


     Zapojili sme sa tiež do projektov:
     ORAVA
     ADAMKO  - hravo a zdravo
     OTVORENÁ ŠKOLA
     SOKRATES
     EXKURZIE NA DIALKU - prenos obrazu a zvuku prostredníctvom intrenetu

     SME v škole

      Projekty, ktoré prebehli a  prebiehajú:

     Správaj sa normálne - žiaci 5. ročníka v spolupráci s PZ

     Cena Slovak Telekom - informatizácia školstva

     Orange - informatizácia školsta

     Sinphonie - medzinárodná štúdia zameraná na životné prostredie a zdravie detí, finacuje Európska únia, realizuje Úrad verejného zdravotníctva SR

     Tvoja správna voľba- projekt pre žiakov 3. ročníka v spolupráci s PZ SR

     Vzdelávacie pobyty v Anglicku a v Nemecku

      

     Hlavné zameranie nášho Školského vzdelávacieho programu Cesta k úspechu:


     Naša škola v rámci Školského vzdelávacieho programu kladie dôraz na výuku cudzích jazykov a informatiky.
     V 1. ročníku je vyučovanie obohatené o vyučovanie anglického jazyka, informatickej výchovy a hodiny kreatívneho čítania, v čom pokračujeme i na II. stupni. Ako druhý cudzí jazyk sa žiaci učia nemecký jazyk od 6. triedy.