• Štúdium v zahraničí

    •  

         Tlačivo

      

     Zákonný zástupca žiaka je povinný podať žiadosť riaditeľovi školy, ktorá musí obsahovať:

     • osobné údaje dieťaťa
     • adresa bydliska v zahraničí
     • názov a adresa školy v zahraničí

      

     Doklady: doklad, ktorý potvrdzuje návštevu školy v zahraničí musí obsahovať jej názov a presnú adresu. Rodič ho predloží riaditeľovi tunajšej školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu, najneskôr však do 15.9. v roku zápisu dieťaťa do školy.

     • následne každý rok do 15. 9. príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní  mimo územia SR

      

     Riaditeľ školy podľa § 5 ods. 3 zák. č. 596/2003

     • vydá rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí
     • poskytne žiakovi učebnice
     • zabezpečí vykonanie komisionálnych skúšok (z akých predmetov určí riaditeľ školy)
     • zaradí žiaka do príslušného ročníka
     • vydá vysvedčenie

      

     Komisionálne skúšky :

     Zákonný zástupca žiaka podá riaditeľovi školy žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšok:

     • uvedie v nej za aké ročníky bude dieťa skúšky robiť

      

     Riaditeľ:

     • určí termín, obsah a rozsah  skúšky a termín oznámi zákonnému zástupcovi žiaka najneskôr 15 dní pred ich konaním

      

     Poučenie: dieťa môže robiť komisonálne skúšky aj za viac ročníkov naraz, najneskôr však vo štvrtom ročníku na 1. stupni a v 9. ročníku na 2. stupni.