• Novodobo so Shakespearom

     • Na recitačno- speváckej súťaži v anglickom jazyku NOVODOBO SO SHAKESPEAROM sa žiaci našej školy umiestnili nasledovne:

      Próza:  1.miesto: Marianna Schusterová - 8.A

                   1.miesto: Zuzana Škerliková - 5.A

      Spev:    1.miesto: Kristína Košinárová - 5.A

      Poézia: 2.miesto: Eliška Zsilleová - 5.B

                   3.miesto: Martina Kissová - 6.B

      Ku skvelému výsledku blahoželáme a pani učiteľkám Mgr. Máčadyovej a PaedDr. Hebortovej ďakujeme za úspešnú prípravu žiakov.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme

       

      Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Po prvý raz Deň Zeme slávili 22.4.1970 v San Franciscu.

      Cieľom tohto dňa je pripomenúť si pominuteľnosť zdrojov nerastných surovín a závislosť ľudí od nich, ako aj negatívny dopad ľudských aktivít na životné prostredie. Celosvetovo si v tento deň pripomíname potrebu chrániť životné prostredie, potrebu recyklovať odpad a hľadať obnoviteľné zdroje energie.

      Aj u nás v škole sme pri príležitosti Dňa Zeme realizovali rôzne aktivity s deťmi. Veľa sme sa rozprávali o tom, prečo slávime Deň Zeme a ako môžeme chrániť prírodu. Menší vyfarbovali omaľovánky, väčší lúštili osemsmerovku. Vytvorili sme plagát s námetmi ako chrániť prírodu a svoju kreativitu deti naplno rozvinuli pri tvorbe z odpadových materiálov. Od múdrych rečí pristúpili niektorí aj k činom - deti z 2.C vyzbierali odpadky na školskom dvore. Z vlastnej iniciatívy za dva dni nazbierali 4 plné igelitové tašky odpadkov.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Naša škola sa opäť zapojila do jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy poti rakovine. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky našich dobrovoľníkov  tak pomáhame nazbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, že majú našu podporu. Ďakujeme našim dobrovoľníkom - žiakom 7. a 8. ročníka pod vedením p.učiteľky Mgr. Brezániovej a Mgr. Malinkovičovej a tiež všetkým, ktorí prispeli.

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Andrea Brudňáková zo VI. A a Richard Švajdlenka zo VII. B sú úspešní riešitelia okresného kola Matematickej olympiády. Žiakov pripravovali pani učiteľky Mgr. Brezániová a Mgr. Fábryová. Blahoželáme!

     • Majstrovstvá obvodu v basketbale

     • Do galérie Majstrovstvá obvodu v basketbale boli pridané fotografie.

      Na školských Majstrovstvách obvodu Bratislava V v basketbale žiakov základných škôl naši žiaci: Samuel Branský, Valentín Gavran, Jakub Krucký, Ondrej Kubiš, Max Lelkeš, Erik Daniel Tongeľ, Leonerdo Varsík a Denis Weinberger obsadili 3. miesto. Žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí a tvorivé dielne ŠKD
     • Deň otvorených dverí a tvorivé dielne ŠKD

     • Dňa 30. 3. sa konal na našej škole Deň otvorených dverí. Okrem zúčastnených učiteľov a žiakov našej školy sa na nás prišlo pozrieť asi 70 externých pozorovateľov aj so svojimi deťmi, možno našimi budúcimi prváčikmi. Deň sa niesol v tvorivej a radostnej atmosfére. Návšetvníci si mohli pozrieť otvorené hodiny v triedach na prvom stupni. Najväčší záujem bol u prvákov, kde naše pani učiteľky predviedli svoje učiteľské majstrovstvo.  V ostatných triedach sa tiež nezaháľalo. Pani učiteľky so svojimi žiakmi ukázali návšetvníkom ako sa hrá vybíjaná s dvoma loptami, ako sa učíme anglický jazyk, aj ako šmolkovia na prírodovede objavujú svet. Druháci na informatike  zdokonaľovali písanie na klávesnici a iní zase spoločne modelovali zvieratká z plastelíny. Mali sme aj hravú matematiku a samozrejme slovenský jazyk a čítanie. Štvrtáci navštívili knižnicu a spolu so spisovateľom Romanom Brathom objavovali krásy literatúty.  

      Popoludní sa konali tvorivé dielne školského klubu pod vedením našich pani vychovávateliek. Prišiel aj pán prútkár, ktorý naučil chlapcov pliesť originálne korbáče z vŕbového prútia. Vyrábali sa zázračné veľkonočné vajíčka, "servítkovalo sa" a  "liahli" sa malé kuriatka.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutie 7. a 8. apríla na zápise prvákov.

      P.S. ..... a nezabudnite si pozrieť fotky :-)

     • Pytagoriáda 2017

     • V okresnom kole Pytagoriády v školskom roku 2016/2017

       sa  vo svojich kategóriách umiestnili

             na prvom mieste  

      Adam Ďurdík zo 4.B a Matej Cisko z 3.A

      Tatiana Guziová z 3.C obsadila  5. miesto

      Srdečne blahoželáme :-)

    • UPOZORNENIE !
     • UPOZORNENIE !

     • Dávam do pozornosti žiakom, rodičom, obyvateľom okolitých domov a verejnosti, ktorá využíva školský dvor na športovú činnosť a relaxáciu, že odo dňa 1.4.2017 platí ►Návštevný poriadok, ktorý je umiestnený pri vchode na veľký školský dvor. 

      Ďakujem Vám za jeho dodržiavanie.

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

    • Týždeň praktických zručností
     • Týždeň praktických zručností

     • V 2.A si deti vyskúšali pečenie medovníkov a navštívili kostýmové štúdio

    • Ako sa žilo kedysi
     • Ako sa žilo kedysi

     • Písať husím brkom, hrať na starodávne hudobné nástroje, bojovať o kráľovstvo  - a to všetko na hodinách vlastivedy?

      U nás v 3. C sa to všetko dá :-).  

      Nazrite do nášho fotoalbumu a určite sa to aj Vám bude páčiť.

    • Projekt "Školská záhrada"
     • Projekt "Školská záhrada"

     • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy,
      náš projekt  „Školská záhrada“ dopadol takto :-)

      "Dobrý deň,

      s radosťou vám oznamujem, že váš projekt zapojený do programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov vo Vašom regióne a získal podporu 1300 eur!"


      Ďakujeme veľmi pekne za Vašu podporu !

       

    • ŠPORTOM ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ
     • ŠPORTOM ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ

     • Žiaci 4. ročníka: ADAM DURDÍK, DÁVID ARDON, JAKUB KRUCKÝ, SEBASTIÁN RUMIŠEK, EMIL SCHOLTZ, SAMUEL ŠUBERT, JÁN TROKAN, RICHARD RUŽA, MARTIN KRIHO  obsadili 2. miesto na turnaji v minihádzanej 1. - 4. ročníkov základných škôl. Žiakov pripravovala p. učiteľka PaedDr. Suchánková. BLAHOŽELÁME!

    • Šaliansky Maťko 2017
     • Šaliansky Maťko 2017

     • V okresnom kole Šaliansky Maťko sa na druhom mieste umiestnila Katka Váleková z 3.A triedy

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia !

      Ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na stretnutie s Vašimi deťmi aj s Vami v septembri 2017 !

       

      kolektív zamestnacov ZŠ na Lachovej ulici

       

    • TESTOVANIE T5 - 2016
     • TESTOVANIE T5 - 2016

     • Výsledky testovania T5-2016:

       

      Slovenský jazyk a literatúra:

      priemerná úspešnosť v SR: 63,1% - priemerná úspešnosť školy: 65,1%

      Matematika:

      Priemerná úspešnosť v SR: 62,3% - priemerná úspešnosť školy: 71,4%

       

    • Projekt "Technika hrou od základných škôl" - nadácia Volkswagen
     • Projekt "Technika hrou od základných škôl" - nadácia Volkswagen

     • V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do projektu "Technika hrou od základných škôl". Poskytovateľom projektu je nadácia Volkswagen

      Dôvodom, prečo sme sa zapojili do projektu je jeho praktickosť a prepojenie s reálnym životom. Jednoduché, v bežnom živote ľahko dostupné pomôcky, ktoré deti poznajú z denného života - toto všetko zvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa začne lepšie chápať súvislosti, zjemní sa jeho vnímavosť voči prostrediu v ktorom žije. Technika je všade okolo nás a jej bližšie poznanie, práve prostredníctvom projektov ako je tento, sa stáva reálnou skúsenosťou. Realita, ktorú dieťa zažije prostredníctvom priameho zážitku - je nenahraditeľným zdrojom poznania. Zážitok z učenia obohacuje osobnosť dieťaťa a učenie sa pre neho stáva hrou a nadobúda zmysel. Ďalším a nie menej dôležitým dôvodom je potreba inovácie prírodovedného vzdelávania na základnej škole, tak aby teoretické a praktické vedomosti tvorili jeden celok a bolo zamerané na rozvoj samostatného, kreatívneho myslenia detí v oblasti
      prírodovedného a technického poznania.

      O priebehu projektu Vás budeme postupne informovať.
       

      http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-hrou-od-zakladnych-skol/