• MATEMATIKA

     • SAMUEL ČAPUTA

      zvíťazil v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii žiakov 9. ročníka.

      Žiaka pripravoval Mgr. Rišiaň. 

       

      Gratulujeme !

     • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

     • 4.4.2016 začína vzdelávací program  Junior Achievment - Základy podnikania v spolupráci s Metlife Slovakia. Programu v rozsahu 10 hodín sa zúčastní 20 žiakov 6. ročníka. 

     • MATEMATIKA

     • Matematická olympiáda - okresné kolo:

      1. miesto: Patrik Majerčin

      7. miesto: Natália Peťová

      Gratulujeme žiakom aj Mgr. Fábryovej, ktorá oboch žiakov pripravovala.

       

      V kategórii Z5, žiakov 5. ročníka boli úspešnými riešiteľkami Andrea Brudňáková a Natália Fričová, ktoré obsadili 12. miesto.

      Tieto žiačky pripravoval Mgr. Rišiaň.

     • ANGLICKÝ JAZYK

     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo: 

      2. miesto: Branislav Trstenský

      7. miesto: Nicolas Bihari

      Žiakov pripravovala Mgr. Máčadyová a PaedDr. Hebortová. 

      Poďakovanie patrí aj Mgr. Máčadyovej a Mgr. Malinkovičovej, ktoré spolu s PaedDr. Hebortovou pripravili túto súťaž na našej škole.

     • ŠPORT

     • Žiaci L. Pekárová, K. Váleková, T. Váleková, L.Havranová, A.Durďík, L. Varsik, F. Földvary a R. Fűgersy pod vedením Mgr. J. Rychtárechovej

      obsadili 1. miesto

      v atletickej súťaži BAVME DETI ŠPORTOM, ktorá sa uskutočnila v ŠH Elán. 

       

      Gratulujeme !

     • ŠPORT

     • Turnaj vo vybíjanej - športom za duševné zdravie:

      Žiaci 4. ročníka: M. Broš, L.Varsik,S. Branský, R. Fügerszy, M.Géc, V.Hoschuk, L.Mihoková, E.Szileová, T. Váleková, K.Košinárová,N. Wachsmannová a N. Halačková 

       

      obsadili 3 miesto. 

       

      Družstvo pripravovala Mgr. Jana Rychtárechová.

       

       

      GRATULUJEME !

     • Školské akcie.

     • 16.10. - Exkurzia žiakov do Moravského krasu

      23. 10. - Exkurzia žiakov do JA Mochovce

      26. 10. - Exkurzia žiakov na Bradlo/mohyla M.R. Štefánika a múzeum v               Košariskách

      28.10. - American Dream, divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

      12.10. - Návšteva miestnej knižnice

      15.10. - Návšteva žiakov v Stredisku sociálnych služieb

      16.10. - Majstrovstvá Bratislavy v šachu

      23.10. - Atletika v hale Elán

      3.11. - Haloweenská diskotéka

      6.11. - Jesenný matboj

      6.11. - Majstrovstvá obvodu v stolnom tenise

      11.11. - Triedne schôdzky rodičov

      12.11. - KOMPARO

      13.11. - Atletika v hale ELÁN

      25.11.- TESTOVANIE 5

      7.3. - Lyžiarsky kurz

      21.3. - plavecký kurz, 3.C, 5.A, 5.B - plaváreň ZŠ Pankúchova

      1.4. - Atletika v hale Elán - 1. stupeň

      1.4. - Petržalka v pohybe - 1. stupeň

      4.4. - JA Základy podnikania - 6. ročník

      5.4. - Matematická olympiáda 6.-8. ročník

      5.4. - Správaj sa normálne, projekt PZ SR - 5. ročník

      6.4. - Výchovný koncert - 3. a 4. ročník

      6.4. - Testovanie 9 -2016

      7.4. - Fotografovanie triednych kolektívov

      13.4. - Triedne schôdzky rodičov

      8.4.- Mc Donalds cup - futbal, 1. stupeň

      12.4. Slávik Slovenska - školské kolo

      13.-14.4. - Majstrovstvá okresu vo volejbale. dievčatá/chlapci

      15.4.- Deň narcisov - školský parlament

      18.-19.4.- Majstrovstvá okresu v hádzanej

      20.4. - Orientačný beh, okresné kolo

      21. 4. - Pikopretek - Železná Studnička

      22.4. - Minihádzaná

      22.4. - Čistenie Chorvátskeho ramena - Deň Zeme

      5.5. - KOMPARO - 6. ročník

      16.5. - Škola v prírode - 4.ABC, 3.AC

      18.5.- Jazykovo - poznávací zájazd do Anglicka

      18.5. - Tanec v duši - ŠKD

      23.5.- Škola v prírode: 1.ABC, 3.B

      30.5. - Škola v prírode: 2.BC

      1.6. - Projektový deň: Štáty EU

      2.6. - Exkurzia žiakov 2. stupňa do Osvienčimu

      8.6. - Velkáči malkáčom - pri príležitosti MDD

      8.6. - Triedne schôdzky RZ

       

       

      ....ďalšie akcie budeme priebežne dopĺňať.

     • Petržalská super škola.

     • Plán prednášok na šk. rok 2015/2016:

       

      13.10. 2015 - Najmodernejšie materiály podľa vzoru prírody. - 6. ročník

      10.11.2015 - Robotika a umelá inteligencia. - 8. ročník

      15.12.2015 - O lovcoch vírusov. - 7. ročník

      13.1.2015 - Pocity zvierat. - 7. ročník

      17.2.2015 - Murárik červenokrídly - celoživotná láska. -6. ročník

      16.3.2015- Zaujímavá slovenčina. - 8. ročník

      + dve vybrané prednášky pre žiakov 9. ročníka.

     • PLÁN ZASADNUTÍ TRIEDNYCH SCHÔDZOK RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA.

     • Triedne schôdzky sa uskutočnia v týchto termínoch: 11.11.2015, 13.1.2016, 13.4.2016, 8.6.2016.

       

      Začiatok triednych schôdzok je o 17:30 h.

      V prípade zmien Vás budeme informovať na tomto mieste. 

     • ŠPORT

     • Olympijsky festival nádejí Petržalky - výsledky:

       

      beh na 400 m :

      2. miesto Lea SABO

      cyklistika:

      1. miesto Leonardo VARSIK

      3. miesto - družstvo: Varsik, Branský, Košinárová, Wachsmannová

      5.  miesto: Natália WACHSMANNOVÁ

      6. Kristína KOŠINÁROVÁ

      Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová.

       

      Gratulujeme !

       

       

     • PROJEKTOVÝ DEŇ

     • 28.5.2015 sa na našej uskutočnil projektový deň na tému "Z rozprávky do rozprávky"

      Všetky triedy, žiaci aj učitelia urobili kus práce, dali do toho svoj um a zručnosti a pripravili nám pekný deň. Všetkým za to pekne ďakujeme !

       

      Na prvom mieste sa umiestnila trieda 8. B - Vlk a 7 kozliatok.

      Druhá skončila trieda 6. B - Ako išlo vajce na vandrovku. 

      Tretie miesto obsadila trieda 5. B s rozprávkou Červená čiapočka.

       

      Na 4. mieste sa umiestnili všetky ostané triedy !

       

       

     • NEMECKÝ JAZYK

     • Stretnutie s Goethem, okresné kolo:

      próza: Lukáš D U B O V E C - 1. miesto

       

      dramatizácia: Zuzana T R E B A T I C K Á a Sandra K I S S O V Á

       

      Žiakov pripravovala PhDr. Dagmar Phungová

       

      Gratulujeme !

       

     • Slávik Slovenska

     • V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska obsadila v 2. ketegóriii 2. miesto 

      EMA G U N D O V Á

      Pripravovala ju Mgr. Miškovičová.

       

      Gratulujeme !

       

     • UPOZORNENIE

     • Oznamujeme Vám, že zubná ambulancia MuDr. Heleny Janečkovej je od 4.5. 2015 presťahovaná do budovy Polikliniky na Šustekovej ulici č. 2, 3. poschodie. 

      Telefón: 0948 381 128

     • ŠPORT

     • Majstrovstvá okresu v hádzanej: 

       

      družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto.

       

      Gratulujeme !

       

     • ANGLICKÝ JAZYK

     • Súťaž Originálna anglická poézia a próza - medzinárodná súťaž za účasti 24 škôl zo 4 krajín.

      Katgória A- próza: 3. miesto IVANA V R B O V Á

      Kategória C- próza: 2. miesto MARCEL J E Ž Í K

       

      Súťaž novodobo so Sharespearom:

      Kategória 2C- spev: 2. miesto ZUZANA T R E B A T I C K Á

      Kategória 2B-próza: LUKÁŠ D U B O V E C

       

      Gatulujeme žiakom aj Mgr. Márii Máčadyovej, ktorá žiakov pripravovala !

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

     • Žiaci

      SAMUEL Č A P U T A  a PATRIK M A J E R Č I N

      dosiahli mimoriadny úspech, keď sa stali víťazmi okresného kola Matematickej olympiády vo svojich kategóriách. 

      Gratulujeme im a tiež učiteľom, ktorí ich pripravovali, Mgr. J. Fábryovej a Mgr. M. Rišiaňovi.

     • UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ ŠKD A ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ.

     • Podľa VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015 sa od 1. apríla 2015 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka takto:

      Podľa § 3 ods. 1 a 2 prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďaľšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 

      Taktiež došlo k zmene príspevku na stravovanie, podrobnosti nájdete v záložke Školská jedáleň. 

      Predmetné VZN nájdete na webovom šídle MČ Bratislava-Petržalka.

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

     • Výsledky obvodného kola PYTAGORIÁDY:

      Kategória P4: 3. miesto - Natália FRIČOVÁ

      Kategória P5: 2. miesto - Nikol MALJAROVÁ

      Kategória P8: 2. miesto - Miroslava MERTEL

       

      Kategória P3: 8 miesto - Zuzana Blizmanová,

                              10. miesto - Viktor Matušovič

      Kategória P5: 14. miesto - Lukáš Cheben

      Kategória P6: 4. miesto - Peter Botlík

      Kategória P8: 7. miesto Patrik Majerčin, 9. miesto - Zuzana Trebatická

       

       

      Gratulujeme !

       

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

     • Obvodné kolo dejepisnej olympiády:

      • kategória C:  2. miesto LUCIA M A L Á

        

      • kategória C:  4. miesto Michal Paulovič
      • kategória D:  4. miesto Zuzana Trebatická
      • kategória D: 7. miesto Patrik Majerčin

       

      Obvodné kolo geografickej olympiády:

      • kategória C:  3. miesto  NIKOL M A L J A R O V Á
      • kategória E:  5. miesto Matúš Peťo

       

      Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku:

      • kategória 1A: 4. miesto Nicolas Bihari
      • kategória 1B: 7. miesto Richard Zahatlan